Ny rapport: Funktionshinder skildras sällan på museer

– Funktionshindrades liv och historia har länge varit osynligt på museerna. Vi har undersökt hur museerna arbetar med utställningar och dokumentation, säger Diana Chafik, intendent vid Nordiska museet. Projektet Handikapphistoria i kulturarvet, HAIKU, har ställt frågor till 72 museer och 65 lokala och nationella funktionshinderföreningar. HAIKU-projektet är ett samarbete mellan Nordiska museet och Handikapphistoriska föreningen, finansierat av Allmänna arvsfonden.

Erfarenheter från personer med funktionsnedsättning skildras sällan i utställningar på museer i Sverige. Delvis beror det på att frågor kring hur funktionshinder präglar livet inte varit aktuellt när museerna dokumenterat händelser och samlat in föremål eller när utställningar producerats. Museerna har en större medvetenhet om funktionshinder när det handlar om tillgänglighet till lokaler, information och programverksamhet, än vad gäller innehållet i utställningarna.

I museernas basutställningar är funktionshinder belyst enbart på några av specialmuseerna, visar enkätsvaren. Bland museernas tillfälliga utställningar finns det däremot en rad exempel på utställningar med funktionhinderstema. Det är dock ovanligt att dessa utställningar skildrar flera delar av livet samtidigt – till exempel funktionsnedsättning och genus, eller funktionsnedsättning och klass.

– Det har skett förändringar och museerna blir alltmer medvetna om att det finns många perspektiv på vad som är den ”sanna” historieberättelsen och att de måste vara öppna för erfarenheter från olika grupper. Museernas insatser för att alla människors historia blir synliggjord är av avgörande betydelse för förståelsen av vårt samhälle, säger Diana Chafik. Funktionshinderrörelsen svarar att det är viktigt att människor med funktionsnedsättning kan ta sig in på muserna, men det är lika betydelsefullt att funktionshindrades liv skildras i utställningarna.

Nordiska museet har börjat inventera föremål och bilder för att skapa kännedom om material med koppling till funktionshinder som finns i museets ägor. Under året pågår en insamling av livsberättelser från personer med funktionsnedsättning på www.livsbild.se i syfte att bredda den samlade dokumentationen på Nordiska museet.

Rapporten om museernas arbete presenteras vid konferenser i Umeå 11/10, Malmö 17/10 och Lödöse 23/10. Vill du bevaka konferensen? Kontakta oss.

Till rapporten, i pdf

För mer information, kontakta
Diana Chafik, tfn: 08-519 545 39.
E-post: diana.chafik@nordiskamuseet.se
som också är författare till rapporten tillsammans med fil.dr Claes G Olsson,
claes.g.olsson@kultmed.umu.se

Till Pressens sida: www.nordiskamuseet.se/press