Seminarium om sponsring och externa samarbeten för museer

Hur kan museerna bli bättre på ekonomiska samarbeten med privata finansiärer?

Riksförbundet Sveriges Museer arrangerade den 7 december tillsammans med Kulturrådet ett seminarium om sponsring, breddad finansiering och externa samarbeten för museer. Många museer står i begrepp att inleda samarbeten av det här slaget och ett 50-tal personer från museer, organisationer, företag och myndigheter deltog. Vi fick ta del av inspirerande exempel från Världskulturmuseernas arbete med kinesiska terrakottaarmén, Kalmar läns museums långvariga arbete med regalskeppet Kronan, samt Nordiska akvarellmuseet på Tjörn.

Susan Bolgar från Kultur & Näringsliv beskrev att den privata finansieringen idag svarar för endast 1 % av kulturinstitutionernas intäkter. Hon definierade sponsring som något som är opersonligt, reglerat, förutsägbart, avdragsgillt och affärsmässigt. Båda parter ska tjäna på samarbetet och viktigt är att bygga relationer med de man ska samarbeta med. Exemplen visade också att samarbetet inte alltid behöver innebära att pengar transfereras mellan organisationerna; det kan också innebära utbyte av tjänster, tillgång till kundregister, möjligheter till marknadsföring etc.

De avslutande diskussionerna syftade till att ge RSM och Kulturrådet konkreta frågor att kunna arbeta vidare med, för att stödja och utveckla museernas arbete med den här sortens finansiering. Förslag var bl a: goda och dåliga exempel, värdering av immateriella tillgångar, juridisk hjälp med avtal och regler, definiera vad motprestation kan vara, nätverksbyggande, checklistor för samarbeten samt kurser för att höja kompetensen.

/Helena Westin, ledamot i Styrelsen för Riksförbundet Sveriges museer