Utred den marinarkeologiska uppdragsverksamheten närmare

Statens maritima museer besvarar nu departementspromemorian om ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området. Myndigheten anser att frågan om den marinarkeologiska uppdragsverksamheten i den framtida kulturmiljövården ska utredas närmare,

Avsändare för promemorian Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området – vissa ändringar i kulturminneslagen (DS2011:6) är Kulturdepartementet. Utgångspunkten för förslagen i promemorian är att dessa ska främja konkurrensen och tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen inom det uppdragsarkeologiska området.

Exploatören väljer arkeologisk utförare

Huvudförslaget innebär att länsstyrelsen inte längre utser den som ska utföra en arkeologisk undersökning. Det gör istället företagaren (exploatören) efter det att länsstyrelsen har beslutat om arkeologisk undersökning.

Det nuvarande undantaget från upphandlingslagstiftningen i kulturminneslagen föreslås således tas bort.

Sammantaget innebär förslaget att roll- och ansvarsfördelningen mellan länsstyrelsen, företagaren och undersökaren tydliggörs.

Ute på remiss

Statens maritima museer är nu en av 110 instanser som fått möjlighet att yttra sig i ärendet. På myndigheten finns särskild kompetens inom marinarkeologi och remissen besvaras utifrån myndighetens uppgift att medverka till att det maritima kulturarvet, bevaras, används och utvecklas. 

Begränsad kunskap om marinarkeologiska lämningar

Myndigheten gör bland annat bedömningen att marinarkeologi inte kan jämställas med landarkeologi när det gäller kunskapsunderlag, kompetens och antalet professionella utförare av arkeologiska tjänster. En synpunkt som bygger på att det saknas systematisk inventering av vattenområden och att det inte finns någon motsvarighet till de inventeringar som gjorts på land sedan 1930-talet. Kunskapsunderlaget när det gäller kulturarv under vatten är därför mycket begränsat i jämförelse med kulturarvet på land.

Undantas offentlig upphandling

Statens maritima museer anser också att det inte finns samma förutsättningar som inom landarkeologin att tillämpa Lagen om offentlig upphandling inom den marinarkeologiska uppdragsverkamheten. Därför föreslår man att marinarkeologisk uppdragsverksamhet även i fortsättningen särbehandlas i lagstiftningen.

Remissvaret avslutas med att Statens maritima museer föreslår att frågan om den marinarkeologiska uppdragsverksamheten i den framtida kulturmiljövården utreds närmare.


Publicerat

i

av

Etiketter: