Nordiska museet får bra betyg av Statskontoret

På uppdrag av regeringen har Statskontoret analyserat Stiftelsen Nordiska museet enligt modellen för myndighetsanalyser. Statskontoret konstaterar att Nordiska museet har bra kontroll över sin verksamhet och att museiledningen har tagit itu med sådant som är särskilt viktigt för museets fortlevnad och utveckling. Under de senaste tio åren har Nordiska museet kraftigt förbättrat sin ekonomiska situation. Besökssiffrorna ligger högt historiskt sett och besökarna ger museet ett gott betyg. På senare år har museet också tagit ett mer aktivt ansvar för sina drygt 400 byggnader, bland annat genom att ta över den tekniska förvaltningen av byggnaderna på Djurgården från Statens fastighetsverk. Under det senaste decenniet har museet också gjort en omfattande satsning på samlingarnas vård och förvaring, bland annat genom att flytta över 160 000 föremål till mer ändamålsenliga magasin. Museet ligger också långt framme vad gäller digitaliseringsfrågorna.

Ett bra betyg med andra ord, något som också gäller årsredovisningen, även om Statskontoret tycker att en del förtydliganden skulle kunna göras så att regeringen bättre kan förstå hur det statliga bidraget används. Möjligen hade detta kunnat klaras ut, utan Statskontorets kostsamma analys, om dialogen mellan museet och Kulturdepartementet varit bättre, vilket museiledningen fått möjlighet att påpeka i rapporten.

Bakgrund:
Stiftelsen Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum grundat 1873 av Artur Hazelius. Stiftelsen får ett årligt bidrag av staten som täcker cirka 70 % av finansieringen. Att museet är en stiftelse innebär flera väsentliga skillnader jämfört med myndighetsmuseerna. Regeringen har inte befogenhet att besluta vad Nordiska museet ska göra. Det är stiftelsens stadgar som ytterst styr vad Nordiska museet kan göra och Nordiska museets nämnd som bedömer vilken verksamhet som är förenlig med stadgarna.

Statskontorets rapport kommer att finnas tillgänglig via www.statskontoret.se

Ytterligare upplysningar kan lämnas av styresman Christina Mattsson, tel 08-519 546 20

 


Publicerat

i

av